Algemene voorwaarden

1       Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de in dit artikel opgenomen begrippen de volgende betekenis:

 1. “Opdrachtgever”: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienstverlening van 100%EMAIL.
 2. “Dienstverlening”: de e-mailmarketing en online dienstverlening van 100%EMAIL waarvan de opdrachtgever gebruik maakt.
 3. “Partijen”: 100%EMAIL en de opdrachtgever.
 4. “Schriftelijk”: onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. “100%EMAIL”: 100%EMAIL, gevestigd te (3013 AB) Rotterdam aan Delftsestraat 11F.

2       Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake de dienstverlening van 100%EMAIL.
 2. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 4. Indien 100%EMAIL op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van 100%EMAIL op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
 5. De opdrachtgever kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien 100%EMAIL dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren (al dan niet via de website) aan de opdrachtgever ter hand heeft gesteld en hiernaar heeft verwezen.

3       Overeenkomsten, opdrachten

 1. Mondelinge afspraken binden 100%EMAIL eerst nadat deze schriftelijk door 100%EMAIL zijn bevestigd dan wel zodra 100%EMAIL met instemming van opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 2. Opdrachten van opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
 3. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor 100%EMAIL pas bindend, indien deze schriftelijk of per e-mail door hem zijn bevestigd.
 4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door 100%EMAIL bindend.

4       Aanbiedingen, offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van 100%EMAIL zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door opdrachtgever aanvaard, dan heeft 100%EMAIL het recht het aanbod binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door 100%EMAIL gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht 100%EMAIL niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag door opdrachtgever verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
 5. Indien de aanvaarding van opdrachtgever afwijkt van het aanbod, dan is 100%EMAIL hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Informatie in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van 100%EMAIL is zo nauwkeurig mogelijk, maar geldt slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Alle kosten die bij offerte niet konden worden voorzien en die ontstaan doordat opdrachtgever wijzigingen in de opdracht aanbrengt, worden aan opdrachtgever doorberekend.

5       Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 100%EMAIL het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van 100%EMAIL.

6       Vertrouwelijke informatie

 1. 100%EMAIL verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de opdrachtgever heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij 100%EMAIL ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en 100%EMAIL zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. 100%EMAIL zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de opdrachtgever ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. 100%EMAIL staat er voor in dat zijn personeel en andere personen die onder zijn supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
 4. Het is 100%EMAIL toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de opdrachtgever hierbij gewaarborgd blijft.

7       Risico van opslag informatie

 1. 100%EMAIL verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van opdrachtgever afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt 100%EMAIL geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.
 2. Opdrachtgever draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij 100%EMAIL of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van 100%EMAIL , zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.

8       Gegevens

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op enig later tijdstip aan 100%EMAIL verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de opdrachtgever zo spoedig mogelijk aan 100%EMAIL te worden doorgegeven. De opdrachtgever vrijwaart 100%EMAIL voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 2. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens zullen door 100%EMAIL conform de Wet bescherming persoonsgegevens worden geregistreerd ten behoeve de volgende 2 doelen:
  1. het verlenen van de tussen partijen overeengekomen diensten;
  2. het informeren van de opdrachtgever over ontwikkelingen ten aanzien van de website, de dienstverlening en/of nieuwe dienstverlening.
 3. De door de opdrachtgever verstrekte gegevens zullen door 100%EMAIL niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever aan enige derde worden verstrekt, tenzij 100%EMAIL ingevolge wet- of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is deze gegevens aan derden te verstrekken en 100%EMAIL zich in dat kader niet kan beroepen op een verschoningsrecht.

9       Algemene verplichtingen opdrachtgever

 1. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat:
  1. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door 100%EMAIL gewenste vorm en op de door 100%EMAIL gewenste tijdstippen aan 100%EMAIL ter beschikking worden gesteld;
  2. ingeval de opdrachtgever geen natuurlijke persoon is, binnen de onderneming van de opdrachtgever een vaste contactpersoon wordt aangewezen welke gemachtigd is namens de onderneming de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke beslissingen te nemen en handelingen uit te voeren;
  3. de door de opdrachtgever aan 100%EMAIL verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en/of defecten.
 2. De opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De opdrachtgever vrijwaart 100%EMAIL voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 3. De opdrachtgever dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het – al dan niet toegestaan – gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om 100%EMAIL onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord.
 4. De dienstverlening die door 100%EMAIL krachtens de overeenkomst aan de opdrachtgever geleverd wordt mag slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen doch niet beperkt tot rechten van intellectueel eigendom.
 5. De opdrachtgever vrijwaart 100%EMAIL ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de manier waarop de opdrachtgever gebruik maakt van de door 100%EMAIL geleverde dienstverlening.
 6. De opdrachtgever draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het gebruik van de dienstverlening mogelijk te maken.
 7. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om:
  1. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
  2. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
  3. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites;
  4. zich bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
  5. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spamming”, daarbij te voldoen aan de spamwetgeving en de e-mailcode;
  6. via de dienstverlening van 100%EMAIL aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de servers van 100%EMAIL dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-progamma’s, -archieven of ‘warez’-sites;
  7. zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend van aard is;
  8. gedurende de duur van de overeenkomst, alsmede binnen een jaar na beëindiging daarvan, aanbiedingen te doen aan werknemers, medewerkers of derden onder contract bij 100%EMAIL voor het in dienst treden of anderzijds samenwerken voor opdrachtgever direct of indirect of voor zuster/dochter maatschappijen. Bij overtreding van dit verbod zal de opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd zijn aan 100%EMAIL ter grootte van het bruto jaarsalaris indien het een 100%EMAIL medewerker betreft / vergoeding van afgelopen jaar bij 100%EMAIL niet-medewerker onder contract bij 100%EMAIL en ten minste € 50.000,-. Een additionele direct opeisbare boete van € 2500,- kan worden opgeëist voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. 100%EMAIL is hiernaast ook gerechtigd vergoeding voor geleden schade te vorderen;
  9. zich op de een of andere wijze onrechtmatig te gedragen jegens 100%EMAIL en/of derden.
 8. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is 100%EMAIL gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

10         Duur en einde dienstverlening

 1. De overeenkomst tot dienstverlening wordt aangegaan voor 1 (één) jaar.
 2. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige opzegging is de vergoeding over de gehele periode verschuldigd.
 3. Ingeval 100%EMAIL de overeenkomst wenst te beëindigen zal zij hierbij een opzegtermijn van 1 maanden in acht nemen en de opdrachtgever per e-mail inlichten over de voorgenomen beëindiging.
 4. Ingeval de opdrachtgever handelt in strijd met zijn verplichtingen zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden is 100%EMAIL gerechtigd het 100%EMAIL account van de opdrachtgever – zonder voorafgaande kennisgeving en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn – per direct af te sluiten.

11         Klachten, klachtbehandeling

 1. Klachten over de dienstverlening en/of website kunnen door de opdrachtgever per brief of e-mail aan 100%EMAIL worden gemeld.
 2. Een klacht dient zo spoedig mogelijk nadat het feit dat tot de klacht heeft geleid zich heeft voorgedaan aan 100%EMAIL te worden gemeld onder vermelding van alle voor de klacht relevante informatie, zodat 100%EMAIL in staat wordt gesteld deze klacht te onderzoeken en zo nodig adequaat te reageren op de klacht. Alle gevolgen voor het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de opdrachtgever.
 3. 100%EMAIL zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht per e-mail een ontvangstbevestiging aan de opdrachtgever sturen waarin zij de opdrachtgever zal informeren over de verdere klachtbehandeling.
 4. Ingeval een klacht gegrond is, is 100%EMAIL slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

12         Aansprakelijkheid

 1. 100%EMAIL kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van 100%EMAIL, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van 100%EMAIL, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van 100%EMAIL, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag voor de geleverde diensten.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van 100%EMAIL in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover 100%EMAIL hiervoor verzekerd is.
 5. Ook in het geval 100%EMAIL de afgesproken online diensten niet kan leveren, is 100%EMAIL niet aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levering van de desbetreffende online diensten het gevolg is van een aan 100%EMAIL toe te rekenen ernstige toerekenbare tekortkoming die binnen de invloedsferen van 100%EMAIL lag. De beschikbaarheid van het internet is afhankelijk van het internet zelf, de service provider van 100%EMAIL en de telecommunicatieleverancier van 100%EMAIL. Derhalve ligt de beschikbaarheid van de online diensten in voorkomende gevallen buiten de invloedsfeer en verantwoordelijkheid van 100%EMAIL, zodat 100%EMAIL ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden.
 6. 100%EMAIL is voor het in stand houden van alsmede voor de bereikbaarheid van de website afhankelijk van zijn providers. 100%EMAIL zal zich naar zijn beste kunnen inspannen om eventuele storingen in de toegang tot de website en/of het gebruik van de website zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen, maar kan – hoewel 100%EMAIL hier naar streeft – in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid van de website, correcte en onbeschadigde datatransmissie, de volledige betrouwbaarheid en onkraakbaarheid van de website en/of de dienstverlening.
 7. 100%EMAIL heeft te allen tijde het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing c.q. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan c.q. het aanpassen van de website, de website tijdelijk buiten gebruik te stellen. Voor zover dit mogelijk is, zal 100%EMAIL de te verrichten (onderhoud)werkzaamheden tijdig op de website vermelden.
 8. De opdrachtgever verliest diens rechten jegens 100%EMAIL, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart 100%EMAIL tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
  1. de opdrachtgever 100%EMAIL niet binnen 7 dagen na de ontdekking van enig gebrek of na het tijdstip waarop het desbetreffende gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, per aan 100%EMAIL gerichte aangetekende brief van het bestaan van het desbetreffende gebrek op de hoogte heeft gesteld, teneinde een onderzoek te kunnen starten;
  2. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, handleidingen of gebruiksaanwijzingen van 100%EMAIL strijdig gebruik van de dienstverlening door de opdrachtgever;
  3. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens die door of namens de opdrachtgever aan 100%EMAIL zijn verschaft;
  4. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de opdrachtgever aan 100%EMAIL;
  5. voormelde schade is ontstaan doordat de opdrachtgever zelf of een derde in opdracht van de opdrachtgever bewerkingen c.q. werkzaamheden aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 100%EMAIL.

13         Betaling

 1. Betaling geschiedt bij factuur en dient na het activeren van de dienstverlening te geschieden. Ingeval betaling na verzending van een factuur dient te geschieden, dient deze factuur binnen 14 dagen na factuurdatum door de opdrachtgever te worden voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de opdrachtgever aan 100%EMAIL een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
  2. zal de opdrachtgever, na daartoe door 100%EMAIL te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  3. heeft 100%EMAIL het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen. 100%EMAIL zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van 100%EMAIL kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de opdrachtgever niet tijdig, dat wil zeggen niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn, aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is 100%EMAIL bevoegd de nakoming van de jegens de opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering van de diensten op te schorten, dit houdt in dat opdrachtgever de toegang tot het account wordt ontzegt en hij geen gebruik kan maken van de dienstverlening, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien 100%EMAIL het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de opdrachtgever te twijfelen.
 5. Indien de opdrachtgever 28 dagen nadat hij aan zijn betalingsverplichting had moeten voldoen en hij gemaand is dit alsnog te doen en desondanks in gebreke blijft zijn betalingsverplichtingen na te komen, heeft 100%EMAIL het recht de inhoud van de account van de opdrachtgever van de server te verwijderen. 100%EMAIL is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die hierdoor eventueel ontstaat.
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de opdrachtgever bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. Indien de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op 100%EMAIL heeft, dan ziet de opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

14         Overmacht

 1. Ingeval er sprake is van overmacht is 100%EMAIL gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van 100%EMAIL, van de door hem ingeschakelde derden of providers of een andere gewichtige reden aan de zijde van 100%EMAIL.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de opdrachtgever gehouden zijn verplichtingen jegens 100%EMAIL tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers van 100%EMAIL of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen e.d. alsmede internet- of elektriciteitsstoringen of defecten in computer- of overige voor de dienstverlening benodigde apparatuur van 100%EMAIL.

15         Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de opdrachtgever en 100%EMAIL gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard;
  2. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
  3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

16         Ontbinding, annulering

 1. De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 4. Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan 100%EMAIL een door 100%EMAIL nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De opdrachtgever is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan 100%EMAIL te vergoeden. 100%EMAIL is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De opdrachtgever is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart 100%EMAIL ter zake.
 6. Door de opdrachtgever reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 7. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle annuleringen en/of opzeggingen voor zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andere annulering- of opzegbepalingen zijn overeengekomen in enige overeenkomst.

17         Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen 100%EMAIL en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat 100%EMAIL de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar 100%EMAIL is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is 100%EMAIL gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Datum: 4 januari 2017